Forskning från Quebec i Kanada visar på negativa effekter av förskola

2015 släpptes en studie som visar att deltagande i Quebecs förskoleprogram har negativa effekter på barn. Den longitudinella studien gjordes av flera tunga akademiker där man använt fyra olika, tillförlitliga datauppsättningar inklusive data från ”Statistics Canada”. Resultaten bekräftar tidigare forskning som visar att allmän förskola utgör ett hot mot barns känslomässiga utveckling.

De effekter av förskola man har sett är:

  • fler beteendeproblem
  • barnen hade sämre hälsa
  • de hade lägre tillfredsställelse med livet
  • högre brottsfrekvens
  • sämre kunskaper

Barn som gått i Quebecs förskoleprogram hade ”sämre hälsa, lägre tillfredsställelse med livet och högre brottsfrekvens senare i livet.” Författarna till studien skriver: ”Quebec-programmets negativa inverkan på små barns icke-kognitiva resultat verkar bestå och bli större när de når skolålder.” Med ”icke-kognitiva”resultat menar forskarna barnens beteende. De mätte saker som aggression, hyperaktivitet och ångest. Dessa forskningsresultat bekräftar en tidigare longitudinell, peer-reviewed studie .

Pojkar och flickor visade sig påverkas olika av att gå i förskola. Effekterna hos pojkar var kraftigare med hyperaktivitet och aggression som följd, enligt författarna till studien. Även brottsfrekvensen ökade kraftigt för pojkar. För flickor var den starkaste effekten på prosocialt beteende, som försämrades med 22 procent av en standardavvikelse.

Det visade sig inte heller finnas några bevis för att förskola hade någon bestående inverkan på barnens kognitiva utveckling. Myten att tidig inlärning leder till fler som når akademisk kunskapsnivå visade sig inte stämma. Detta gällde även för de som gått i förskola heltid.

Det gick inte att replikera riktade insatser som allmän förskola. Perry Preschool var en studie som gjordes på 1960-talet i USA och som var ett småskaligt, dyrt och riktat program för missgynnade barn och deras mödrar. Anledningen till att man såg fördelar för dessa barn var ett resultat av intensiva ansträngningar, inklusive intervention med föräldrarna. Allmän förskola har  inte visat på samma effekt.

Anknytningsforskningen som ofta förbises, är anledningen till att deltagande i förskola inte ger några positiva effekter. De kanadensiska forskarna, Dr Gabor Mate och Dr Gordon Neufeld skrev tillsammans boken: Våga ta plats i ditt barns liv, som visar att kompisanknytning blir resultatet av att små barn placeras i stora grupper med andra små barn. De börjar se på de andra barnen som förebilder istället för att se till eller fästa sig vid kärleksfulla och mogna vuxna. Resultaten blir allt annat än fördelaktigt.

Se länk för mer information >>