BarnomsorgForskningFörskola

Sanningen om förskoleforskningen som makten döljer

Det är inte många föräldrar som vet att vi i Sverige under snart 40 år inte forskat på vilken effekt förskola har på barn. ”Ja, men titta på Folkhälsomyndighetens sida då”, säger någon och delar till en forskningssammanställning. Dessvärre är det bara samma gamla snömos som delats i decennier, med gammal utländsk forskning som saknar relevans för svenska förhållanden.

Folkhälsomyndigheten anger åtta gamla studier i sin sammanställning.

En är svensk, men handlar om maxtaxans införande och vilken påverkan förskola hade på barn till arbetslösa, när dessa barn var sex- till sju år. Alltså inte längre än så och endast i en specifik del av landet: Skåne.

Två studierna är från Norge och en av studierna genomfördes 2004-2007 och är nästan 20 år gammal och saknar evidens. Den andra studien i Norge är från 1970-talet och alltså femtio år gammal.

Fem av studierna är från Danmark. En av studierna är från 60-och 70-tal och övriga från 1990 och dessa studier jämförde barn som gått i förskola med barn som gått i familjedaghem. Alltså inte barn som gått i förskola med hemmabarn. Resultaten visade dessutom på både negativa och positiva effekter.

Sanningen är att det inte går att säga något om förskolans effekt på barn i Sverige då vi inte har forskat under snart 40 år på vilken effekt förskola har på barn. Det enda vi kan se i mätningar av elevers skolresultat i OECD Pisa är att i takt med att alltfler barn gått i förskola så har skolresultaten sjunkit, även sedan man justerat för socioekonomiska faktorer och invandrarbakgrund. Först 2013 skedde en liten uppbromsning i de ständigt sjunkande skolresultaten, men det kan också bero på att fler elever med dåliga resultat plockades bort.

Vi kan också se att vi i Sverige har en ständigt ökande psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i takt med att alltfler barn gått i förskola. Vi vet inte om det finns ett samband eftersom de forskare som sökt anslag för att titta på det här fått avslag.

I Norge däremot har man forskat på förskolans effekt på barn och nyare studier visar på många negativa effekter. https://www.hemmaforaldrar.se/?page_id=2101

Även den största studie som gjorts: NICHD-studien visade på flera negativa effekter som att förskolebarnen visserligen hade ett litet försprång när de började skolan, men vid 12 års ålder var det helt utraderat. Däremot hade förskolebarnen fler beteendeproblem och det hängde ihop med vistelsetiden i förskolan. Ju längre dagar, desto mer aggressiva barn. Redan vid fler än 10 timmar i veckan så blev barnen mer utagerande. https://www.hemmaforaldrar.se/?page_id=2106

Folkhälsomyndigheten hänvisar ofta till gamla utländska studier när de ska propagera för att förskola är det bästa för alla barn. Men nu har en ny studie kommit som formligen pulvriserar dessa gamla utländska studier: https://www.hemmaforaldrar.se/?p=2019

Sverige har skrivit på att de ska följa Barnkonventionen. Steg ett för att leva upp till det är att börja ge föräldrar korrekt information om vad små barn behöver och vill man från statens håll propagera för förskola, då kan man ju börja med att forska på förskolans effekt på barn innan man över huvud taget säger ett knyst. Den här propagandan från politiskt styrda myndigheter som sköljer över föräldrar har nått vägs ände. Kunskap är makt. Med tillgång till korrekt forskning kan vi förändra både familjepolitiken så att den bättre bygger på vad små barn behöver, men vi kan också förändra miljön i förskolan så att vi minskar de negativa effekterna.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Folkhälsomyndighetens sammanställning

NICHD-studien

Forskare blundar för kunskap om barns behov

Anmärkningsvärt att Agnes Wold avfärdar forskning

Små barn får inte det som de behöver i förskolan

Många risker med långa dagar i förskola

Ny forskning om förskolan behövs

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *