Forskning

Hur du tar hand om ditt barn påverkar barnets DNA

Ju mer tid du som förälder tillbringar med ditt barn, desto lättare blir föräldraskapet. Helt enkelt för att omsorgen om barnen förändrar våra hjärnor. Det gör att vi utvecklar vår empati och förståelse för andra människor. Vi utvecklar vår lyhördhet, lär oss förstå barnets signaler och blir tryggare i föräldrarollen och det blir lättare att vägleda barnet ut i världen på ett bra sätt. När barnet får allt det här som det behöver: närhet, kärlek, trygg anknytning, god omsorg och socialt samspel, så utvecklar det även sin inre arbetsmodell på ett positivt sätt av hur livet fungerar.

”Studier av djur visar att mammornas sätt att ta hand om sina ungar under den första tiden efter födelsen har djupgående effekter på nästan alla fysiologiska funktioner och stor betydelse för ungarnas möjligheter att hålla sig friska. En grupp forskare vid McGill University i Montreal har i försök visat att stressade djur lägger mindre tid på att slicka, klappa och putsa sina ungar. Ju mindre omvårdnad under tiden närmast födelsen, desto sjukligare blir ungarna. För möss- och råttungar visar försöken att de första veckorna är mest kritiska, för ekorrapor de första månaderna. Det antyder att känsligheten är stor till dess ungarna påbörjat sin frigörelse från mamman.

Om resultaten kan överföras på människan torde det för människobarn innebära att känsligheten i detta avseende är mycket stor åtminstone under de första 3–4 åren. Det mest uppseendeväckande med resultaten från den kanadensiska studien är att honornas sätt att ta hand om sin avkomma under den första tiden också avsätter spår i ungarnas arvsmassa.

Kopieringen av arvsmassan i cellerna påverkas av hur mammorna tar hand om sina ungar. Det betyder att goda anlag fortplantas i större utsträckning om ungarna får en god omvårdnad och att sämre anlag får större utrymme vid vanvård. Dessa förändringar kunde forskarna också se hos barnbarnen, alltså i tredje generationen. Att generna inte bara formas av det biologiska arvet utan också påverkas av miljön bekräftas av en studie på enäggstvillingar som visar sig successivt utveckla skillnader i genetisk aktivitet trots att de fötts med identisk arvsmassa.”

Källa: ”Tid för barn, av Per Kågeson”

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *