2007: BO:s årsrapport visar att den psykiska ohälsan hos små barn ökar

Den 20 mars 2007 överlämnade barnombudsmannen Lena Nyberg sin årsrapport till socialminister Göran Hägglund (kd).Hon tycker att det gjorts för lite för att spegla de allra minsta barnens situation och har därför valt att lägga fokus på barn 0-6 år.

Rapporten visar att den psykiska ohälsan ökar. Drygt 30 procent av alla spädbarn i dag knyter inte an till sina föräldrar under det första levnadsåret och allt fler föräldrar söker hjälp för att de har problem att relatera till sina barn.
– Det allra viktigaste och grundläggande för ett barns välfärd och psykiska hälsa är relationen till föräldern/föräldrarna, säger Barnombudsmannen, BO, Lena Nyberg.

I samspelet mellan barnet och dess förälder/vårdare skapas den trygga bas av anknytning som är livsviktig för varje barn. Anknytningen är en grundläggande förutsättning för en harmonisk utveckling under resten av livet.

Undersökningar visar att anknytningsproblem hos föräldern ofta har grund i de egna upplevelserna av anknytning, vilket visar att det kan finnas ett mönster med bristfällig anknytning över generationsgränserna.

En annan orsak till psykisk ohälsa hos små barn är stress, vilket kan ha flera orsaker:

  • tidig start i förskolan
  • stora barngrupper
  • låg personaltäthet
  • långa dagar i förskolan
  • buller

Stressen leder till psykiska och sociala besvär och yttrar sig bland annat i koncentrationssvårigheter och kan leda till kroppsliga besvär som förstoppning och andra psykosomatiska symptom. Föräldrarnas stress har generellt sett stor inverkan på barnen från graviditet till ungdomsåren. Såväl livsstress, otillräcklighetskänsla, utmattningstillstånd och annan allvarlig psykisk problematik tycks öka.

Utvecklingen inom förskolan är inte alltid gynnsam

83 procent av alla 1-5 åringar går i förskola eller hos dagmamma. Genom statistik och Skolverkets uppföljningar, men även genom rapporteringar från olika yrkesgrupper, framgår det att utvecklingen inom förskolan inte alltid är gynnsam. Barngrupperna har ökat under flera år och ligger kvar på en hög nivå, personaltätheten har minskat, även i småbarnsgrupperna. Det är också en stor personalomsättning.

Följden kan bli att personalen inte alltid ges möjlighet att se det individuella barnet och att personalen inte hinner reda ut och förklara, när barn hamnar i konflikt med varandra. Det kan vidare medföra att små barn söker kontakt och vill sitta i knäet på främmande som kommer på besök i förskolan. De känsliga barnen blir i en sådan miljö mindre och mindre kommunikativa.

Även om svenska barns fysiska hälsa överlag är god så finns det flera orosmoment:

  • Övervikten bland barn ökar, liksom undervikten
  • En annan stor hälsorisk är ökningen av allergi och astma. ”Bamsestudien” som kom ut 2004 visar att 40 procent av alla 4-åringar har astma eller allergi
  • Barn som får sin omsorg i grupp har högre sjuklighet i infektioner. Det gäller framförallt barn under tre år
  • Olycksfallen inom förskolan rörande de ”icke-lindriga” skadorna har fördubblats under de senaste 20 åren

För att komma tillrätta med problemen inom förskolan, så föreslår BO Lena Nyberg återigen, att förskolebarn ska omfattas av arbetsmiljölagen. Något som den förra (s)-regeringen avslog i maj 2006.

Madeleine Lidman

Läs också:

BO:s rapport: Klara, färdiga, gå