Skollagstiftningen om förskolan:

 

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar till lek och aktivitet".

 

Verkligheten enligt utredningen:

 

Stora barngrupper

Lite personal

Buller

Hög olycksrisk

Hälsorisker

Brister i säkerhet och tillsyn

Avsaknad av sanktionsmöjligheter

Förskolebarnens behov av skydd i arbetsmiljölagen

 

Idag omfattas inte förskolan och fritidshemmen av arbetsmiljölagen. Flera instanser som Barnombudsmannen, Barnsäkerhetsdelegationen, Arbetarskyddsstyrelsen tycker att de små barnen behöver ett utökat skydd och att också de ska omfattas av arbetsmiljölagen.

 

I Barnombudsmannens rapporter från 1998 och 2001 föreslås att arbetsmiljölagen ska utvidgas till att omfatta även förskola och fritidshem. I 1998 års rapport motiveras förslaget i huvudsak enligt följande.

 

Flera studier har visat att det finns brister i barnens arbetsmiljö i förskolan och i skolan och att det sker många olyckor där. Barn har till och med ett större skyddsbehov än vuxna och deras miljöfrågor borde därför bevakas på motsvarande sätt som de vuxnas. Förutom olycksfall utsätts barn i sin arbetsmiljö även för andra hälsorisker som infektioner, allergier och annan överkänslighet. Barn saknar dessutom förmåga att själva bedöma risker i sin miljö vilket ytterligare motiverar en skyddslagstiftning för dem.

 

Vidare kan det ifrågasättas om kommunerna ska utöva tillsyn över sina egna verksamheter bl.a. med beaktande av att tillsynens oberoende kan ifrågasättas på grund av jävsliknande situationer.

 

För att arbetsmiljölagen ska få någon egentlig verkan inom förskolan bör barnen få rätt att företrädas och stödjas av en vuxen person. Barnombudsmannen anser därför att en regel bör införas som innebär att fritidshems- och förskolebarns ska representeras av en vuxen, ett barnskyddsombud, som på saklig grund för fram perspektiv som ligger i barnets intresse. Denne skulle kunna vara någon i personalgruppen eller någon förälder. Barnskyddsombuden ska ha samma ställning som skyddsombud enligt arbetsmiljölagen avseende rätt till tidsuttag, utbildning, rättslig ställning m.m.

 

Arbetsmiljösituationen  i förskolan och på fritidshemmen

 

Det finns idag inga undersökningar liknande de som genomförts i skolan angående arbetsmiljön i förskola och fritidshem. Men det finns en del uppgifter som kan belysa den problematik som brukar diskuteras i dessa sammanhang.

 

Barnsolycksfall i förskolan

 

Följande är ett utdrag ur Barnsombudsmannens rapport från 1998:

 

När det gäller förskolan har den allmänna uppfattningen länge varit att skaderisken för barnen är låg, till och med lägre än i hem miljön. I de undersökningar som gjordes i början av 90-talet inom barnomsorgen var antalet inträffade skador 20-22 per 1.000 inskrivna barn. Det är också den bilden som präglat den allmänna uppfattningen om skaderiskens omfattning. En studie från 1996-1997 i Uppsala visade dock upp en annorlunda bild. Antalet inträffade skador visade sig vara så högt som 46 barn per 1.000 inskrivna barn - med en kraftig variation mellan kommundelarna.

 

Rapport från Barnsäkerhetsdelegationen

 

Norrlands universitetssjukhus har - med stöd från Barnsäkerhetsdelegationen - genomfört en studie av barn som skadats i förskola och som behandlats vid sjukhuset i fråga.

 

I rapporten anges att hos förskolebarn (1-6 år) har incidensen av "icke lindriga" skador, såsom frakturskador och hjärnskakningar, fördubblats från andra hälften av 1980-talet till perioden 1999-2001.

 

Enligt nämnda rapport innebär resultaten att var tjugonde barn under en femårig förskolekarriär kommer att ådra sig någon icke-lindrig skada, vilket framhålls vara en skadeincidens flera gånger högre än i arbetslivet.

 

En förklaring kan vara förändringar i det sociala klimatet med ökande gruppstorlek och minskade personalresurser. Samtidigt som gruppstorlekarna ökat i förskolan har personaltätheten minskat.

 

Barngruppernas storlek och personaltäthet

 

Utdrag ur regeringens förskoleproposition Kvalitet i förskolan:

 

I början av 80-talet var det ovanligt med grupper med fler än 15 barn i förskolan. under 1990-talet ökade barnantalet från i genomsnitt 14 barn per grupp till 17. Under de första åren på 2000-talet har den genomsnittliga gruppstorleken legat kring drygt 17 barn, med någon tendens till en minskning. Bakom genomsnitts talen finns stora skillnader både mellan och inom kommunerna, exempelvis hade 15 procent av förskoleavdelningarna 21 eller fler barn under hösten 2003.

 

Samtidigt som gruppstorleken ökat i förskolan har personaltätheten minskat.

 

Att gruppstorlek och personaltäthet påverkar kvaliteten i förskolan har påvisats i forskningen. Särskilt nämns att låg personaltäthet och stora barngrupper kan ha negativa effekter på barns språkutveckling, samspelet mellan barn och vuxna, flickors och pojkars identitetsutveckling och relationer och på den dagliga miljön i form av stress, buller och konflikter.

 

Buller

 

I Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2005, som är den första nationella rapporten om barns miljö och hälsa i Sverige konstateras det att det största problemet är bullerstörningar. Det ger skador som; nedsatt hörsel, öronsus  (tinnitus), sömnstörningar och minskad koncentrationsförmåga. I rapporten anges att ljudnivåerna i daghem och skolor kan vara mycket höga. Potentiellt hörselskadade bullernivåer har uppmätts, som i vissa fall överskrider den gräns för när hörselskydd måste bäras enligt arbetsmiljölagstiftningen.

 

Regeringens beslut

 

Trots att dagens förskola uppvisar flera problem:

  • som att skador av mer allvarlig karaktär (icke-lindriga skador) fördubblats från andra hälften av åttiotalet till 1999-2001,
  •  

  • att socialstyrelsens rapport 2005 visar att det kanske mest utbredda miljöproblemet för barn är buller samt att lagstiftning och tillsyn inte är heltäckande och tillfredsställande när det gäller barn i förskola
  •  

  • trots att regeringen konstaterar att barngrupperna blivit större samtidigt som personaltätheten minskat
  •  

  • trots att BO säger att barn har större skyddsbehov eftersom de utsätt för olycksfall i sin arbetsmiljö och även för andra hälsorisker som infektioner, allergier och annan överkänslighet
  •  

  • trots att Skolverket i tillsynsbeslut kritiserat brister när det gäller säkerhet och tillsyn i förskola samt sagt att några särskilda sanktionsmöjligheter inte finns

så har regeringen beslutat att avvisa förskolebarnens skyddsbehov och de säger nej till att förskolebarn ska omfattas av arbetsmiljölagstiftningen.

 

Regeringens bedömning till avslaget

 

I enlighet med uppdraget har vi övervägt om tillämpningsområdet för arbetsmiljölagen bör utvidgas till att omfatta barn i förskola och fritidshem. Genom utredningen har framkommit att det finns vissa brister i tillsynen över förskole- och fritidsbarnens hälsa och säkerhet. Vi anser dock inte att den rätta vägen att angripa bristerna är att utvidga arbetsmiljölagen till barn i förskola och fritidshem. Något sådant förslag lämnas därför inte.

 

Hela utredningsarbetet - Bör arbetsmiljölagen utvidgas till barn i förskola och fritidshem.

 


 

Fakta

 

Förskolebarnen saknar idag också skydd enligt en Lex Sarah modell. Vilket innebär att personalen som ansvarar för omvårdnaden inte har någon skyldighet att anmäla övergrepp och brister i omsorgen.

 

Lex Sarah - läs mer >>

 


 

Första sidan

 

Länkar:

 

Hälsorisker med stora barngrupper och lite personal på dagis.

 

Stress gör barn sjuka både psykiskt och fysiskt

 

Myndigheter som ansvarar för tillsynen

 

Synpunkter som framkommit från olika instanser under utredningsarbetet med arbetsmiljölagen.

 

Arbetsmiljölagen