10 februari 2006

Pojkarna i Sverige presterar sämre i skolan än i något annat land

Med anledning av Mats Björnssons debattinlägg i dagens nummer av Dagens Nyheter vill jag anföra följande: Pojkarna i Sverige är utsatta för en systematisk begränsning i sin hjärnutveckling genom att mycket tidigt tas ifrån sitt revir - hemmet - och sättas i ett främmande revir -daghemmet - att tas om hand av människor, som inte är anhöriga. 

Den dagliga separationen från modern och hemmet är förödande för den lille pojkens hjärna. Det tar två år och tre månader utanför moderlivet för ett barn att  uppnå tillräcklig mognadsnivå för att vistas utanför hemmet utan att skadas.. För pojkar tar det antagligen ännu längre tid. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har en så hög procent av ett lands pojkar utsatts för en så radikal förändring av sina uppväxtförhållanden, som pojkarna i dagens Sverige.

Den manliga hjärnan är mycket känsligare för vistelse utanför sitt revir än den kvinnliga. Den manliga hjärnan tål också stress och bristande fasthet i rangordning och tidig separation från modern sämre än den kvinnliga hjärnan. Härav kommer att svenska pojkar uppvisar sämre och sämre resultat i skolan oavsett vilken så kallad socialgrupp de kommer ifrån. 

Någon motsvarande tendens finns inte i våra grannländer och inte heller i västvärlden i övrigt. Sverige får räkna med att fler och fler pojkar kommer att uppvisa odifferentierat beteende och bristande läsförmåga och vilja till intellektuell aktivitet, så länge vi berövar pojkarna sina hem och sina mödrar på ett så tidigt stadium, som vi nu gör.

Pojkarnas beteende blir  också med den uppväxt de får i Sverige mer och mer stereotypt - med syndrom som ADHD, DAMP och Asperger som alltmer framträdande. Den manliga hjärnan är beroende av att veta sin rang i gruppen och beroende av att sträva efter att fastställa och/eller förbättra sin rangposition. För en ettårig pojke att lämna sitt hem på morgonen fem dagar i veckan och framleva dagen ihop med andra småbarn från andra familjer är totalt onaturligt och därför skrämmande. Neo- cortex hindras i sin utveckling av sådana förhållanden. 

För flickor, vars hjärnor är mindre inriktade på att finna sin exakta rangposition, är vistelsen på ett daghem för tidigt ( före två år och tre månaders ålder) inte lika upprivande. På daghem - som överhuvudtaget ännu inte utvärderade - torde små pojkar få den absolut sämsta miljön för sina växande hjärnor - om man utgår ifrån vad vi idag vet om skillnaden mellan hjärnan på pojkar och flickor.

Till mina kollegor på Georgetown Family Center säger jag, att Sverige idag kan bjuda på ett  helt nytt forskningsfält - nämligen för forskare, som vill se hur den mänskliga hjärnan utvecklas, när den blir för tidigt avskuren från modern och reviret. 

Sedan några år tillbaka får man nämligen i USA inte längre separera schimpansungar för tidigt från modern för forskningsändamål. I Sverige gör vi med barn det, som numera är förbjudet i USA att göra med schimpanser. Mats Björnssons rapport visar hur det går för ett sådant land!

Eva Sternberg
Hjärnforskare och familjerådgivare


Läs också:

Mats Björnsson: Tendensen att flickorna drar ifrån pojkarna har med åren blivit allt tydligare. Detta fenomen gäller främst i västvärlden och allra mest i Norden.

Ritalin som ges till barn med ADHD misstänks orsaka hjärtinfarkt
Amerikanska experter varnar för adhd-medicinen Ritalin.
De befarar att läkemedlet har orsakat 51 dödsfall i USA sedan 1999.
Läs mer >>


Första sidan

 

Eva Stergnberg

 

Besök Eva Sternbergs hemsida:

www.eva.sternberg.nu