1 december  2006

När kommer den nya familjepolitiken?

 

Vi på Hemmaföräldrar märker att det finns en ökad oro hos föräldrar. Många kontaktar oss och är oroade över stora barngrupper, lite personal, smittor i förskolorna samt avsaknaden av en arbetsmiljölag för förskolebarn. De som går i tankar att stanna hemma längre och bor i socialdemokratiskt styrda kommuner är oroade över att inte få samma valfrihet som föräldrar i borgerligt styrda kommuner, så de mejlar oss och frågar vad som händer med vårdnadsbidraget och när kommer det att införas?

 

Självklart blir föräldrar oroade när media rapporterar om ökningen av barn och unga som begår självmord, om flickor som skär sig, om att förskrivningen av sömnmedel och lugnande mediciner till barn och ungdomar har tredubblats på fem år samt att allt fler barn får ätstörningar i form av anorexi och bulimi.

 

När barns och ungdomars dåliga psykiska hälsa kommer på tal, så diskuteras det i media lite allmänt om att det nog är ”den ökande pressen i samhället” eller ”att ungdomar står utanför arbetsmarknaden”. Några riktiga undersökningar om varför barn och ungdomars hälsa hela tiden försämras saknas. Mycket handlar om gissningar och många gånger känns det som vi får höra förklaringar med politiska förtecken, för att undgå en granskning av den familjepolitik som förts i decennier. Ingen verkar vilja höra att det kan vara vår livsstil som gör att barnen mår dåligt.

 

Det vi vet helt säkert att samtidigt som barn och ungdomar fått en allt sämre psykisk och fysisk hälsa, så har vårt samhälle förändrats. De senaste tjugo åren har allt fler små barn placerats runt ett års ålder i barnomsorg utanför hemmet – och de allra flesta i förskola. En förskola som under samma period fått allt större barngrupper och färre personal. Under samma tidsperiod har skattetrycket blivit så högt att det inte längre är möjligt för en majoritet av alla föräldrar att försörja en familj på en lön. Det har pressat småbarnsföräldrar till att arbeta mer och barnen har fått längre dagar i förskola – och alltså mindre tid med sina föräldrar.

 

Claes Sundelin på Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Barnsjukhuset i Uppsala presenterar i en sammanställning - ”om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar” - vikten av skyddsfaktorer som behövs för att undvika psykisk ohälsa. Där nämns bland annat; tid för barnen, nära relationer barn – föräldrar och hög känsla av sammanhang. Allt det som barn i dag lider brist på.

 

En nära relation mellan barn och förälder är grunden för barnets framtida psykiska hälsa och i England varnar brittiska experter för att sätta barn under tre år i förskola. Psykologen Steve Biddulph säger i en nyligen publicerad artikel i Daily Telegraph;  Supporting young mothers and fathers to have more time (with their children) is good economics, in preventing socially dysfunctional young people from filling our schools, streets, and work places of the future”. I England ser man det alltså som god ekonomi att stödja mammor och pappor så att de kan tillbringa mer tid med sina barn. Något som blir ganska självklart när man känner till att väsentliga funktioner i hjärnan – just de delar som gör oss mänskliga – bildas efter födseln under våra två-tre första år i livet och en förutsättning för en positiv utveckling är en trygg anknytning. Otrygg anknytning leder till att barnet som vuxen riskerar att drabbas av; ångest, oro och depression, psykosomatiska sjukdomar, inlärningssvårigheter, substansberoenden, ascocialt beteende, anorexi, bulimi och personlighetsstörningar.

 

I Sverige har vi ett system som utgår vi från att alla barn är lika och att alla barn klarar att placeras i förskola från ett års ålder. Ett system som inte tar hänsyn till om barnet är moget rent anknytningsmässigt för att klara en separation, eller om barnets immunförsvar är tillräckligt utvecklat för att klara av alla de infektioner som det utsätts för i förskolan. Därför får de föräldrar som placerar sina barn i förskola eller hos dagmamma – ca 100.000 kr per barn och år. De behöver inte arbeta för att få ta del av barnomsorgssubventionen – den betalas ut också till den som är studerande, arbetslös eller föräldraledig och ibland också till långtidssjukskrivna och förtidspensionärer, eftersom lagen säger att ”barn som har ett eget behov av verksamheten” också ska få gå. Det enda egentliga kravet för att få ta del av barnomsorgssubventionen är att du som förälder inte själv tar ansvar för ditt/dina barns barnomsorg.

 

Familjepolitiken var en av valets fem viktigaste frågor. Nu har svenska folket röstat för Alliansen och därmed också för att hemmaföräldrar ska få ta del av barnomsorgssubventionerna i form av det så kallade vårdnadsbidraget. Tyvärr löser det inte automatiskt alla problem och det finns fortfarande en hel del frågetecken.

 

1. De familjer som bor i socialdemokratiskt styrda kommuner kommer förmodligen inte att få tillgång till vårdnadsbidraget eftersom (s) är emot valfrihet. Vilket besked har regeringen till alla dessa föräldrar?

 

2. Det kan finnas ett samband mellan den ökande psykiska ohälsan och den familjepolitik som förts de senaste tjugo åren. När kommer det en undersökning som tittar på vad den ökande psykiska ohälsan hos barn och ungdomar faktiskt beror på?

 

3. Situationen i förskolorna har kraftigt försämrats de senaste decennierna. Barngrupperna har blivit större och personalen färre, vilket bland annat lett till att de ”icke-lindriga” skadorna hos förskolebarn fördubblats under samma period. Förskolebarn saknar i dag skydd i lagen. Kommer förskolebarn och fritidsbarn att omfattas av arbetsmiljölagen?

 

Madeleine Lidman

 

Vi har skickat frågorna vidare till regeringen och återkommer när vi får ett svar.

 

Läs också: Förskolebarn saknar skydd

 


 

Första sidan